Das Team 2017

Bangerter Michael, Jg. 1987
Baumann Stefan, Jg. 1998
Fankhauser Peter, Jg. 1960, Kassier
Fankhauser Res, Jg. 1957, Ehrenmitglied
Gerber Daniel, Jg. 1997, Vize-Kassier seit 2016
Salzmann Angela, Jg. 1999
Salzmann Daniel, Jg. 1996 Fähnrich für 2018-2019
Salzmann Gabriela, Jg.1999
Salzmann Hans, Jg. 1963, Präsident und Spielabmacher
Salzmann Luca, Jg. 1999, Vize-Präsident
Salzmann Max, Jg. 1965, Junghornusser Betreuer und Spielleiter
Salzmann Michael, Jg. 1994, Materialverwalter
Salzmann Stefanie, Jg. 1999
Schafroth Christian, Jg. 1953
Schenk Hans Ulrich, Jg. 1953
Zürcher Andrea, Jg.1995, Sekretärin seit 2016
Zürcher Hans, Jg. 1945, Kampfrichter und Spielbuchführer, Ehrenmitglied
Kobel Remo, Jg. 2002

Für Speis und Trank, sorgt im Schattboden:

Unsere Wirtin: Vreni Salzmann